سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
پایه های سنگریزه ای کوبشی
پایه های سنگریزه ای کوبشی یکی از گزینه های پیشنهادی شرکت ASI برای تقویت خاک های ماسه ای با تراکم نسبی سست تا متوسط و خاک های رسی و سیلتی با قوام نسبی نرم تا متوسط به منظور افزایش ظرفیت باربری و مدول عکس العمل بستر، کاهش نشست و مقابله با روانگرایی است. یک پایه سنگریزه ای کوبشی به عنوان یک تقویت کننده خاک و نه یک المان پی یا یک پی عمیق ارزیابی می شود. فناوری و روش ساخت پایه های سنگریزه ای کوبشی که با نام تجاری پایه های تراکمی ضربه ای شنی 
 (Gravel Impact Compaction Piers (GICPs شناخته می شود، در قالب 4 اختراع داخلی و خارجی طی سال های 2016-2014 توسط واحد تحقیق و توسعه این شرکت در اداره های ثبت اختراع ایران و آمریکا به ثبت رسیده اند. این اختراعات تاکنون در چندین جشنواره اختراعات کشور مقام نخست را به خود اختصاص دادند. در این خصوص، اجرای دو پروژه ملی واقع در بندر بوشهر از ایران به منظور مقاوم سازی خاک در برابر روانگرایی و انجام تحقیقات گسترده ای در این زمینه، منجر به ابداع روش ها و تجهیزات مختلف و رفع نواقص آنها شد. روش کلی ساخت پایه های تراکمی ضربه ای شنی مبتنی بر اجرای 4 گام اصلی (گام اول) حفاری و عبور از لایه متراکم یا پاره سنگی سطحی در صورت نیاز، (گام دوم) یک یا دو بار رانش سیستم شاتل مخصوص به داخل لایه خاک ضعیف، نصب لوله جداربند و ریختن مصالح شنی به داخل لوله و سپس خارج ساختن لوله، (گام سوم) رانش مکرر کوبه نفوذی بلند و تغذیه شن تا انتهای پایه و (گام چهارم) اجرای لایه گسترده بالاست بر روی زمین و کوبش محل پایه با کوبه تخت می باشد. 
مزیت ها 
برخی از ویژگی ها و مزیت های فنی و اقتصادی پایه های تراکمی ضربه ای شنی به شرح ذیل می باشد:
عدم نیاز به حفاری در لایه ضعیف از طرق اوگر مکانیکی، جت آب یا هوا که منجر به تخلیه خاک محل شود.
امکان اجرای پایه های شنی در شرایط مستغرق بودن بستر خاک مثل زمین های ساحلی زیر آب در شرایط مد دریا.
امکان اجرای پایه های شنی در لایه های خاکی سست و روانگرا واقع در ذیل لایه های خاکی سخت و پاره سنگی.
افزایش تراکم خاک دور پایه ها در چندین مرحله تا میزان مورد نظر و عدم تکیه بر خاصیت زهکشی پایه ها به منظور مقابله با روانگرایی در حین وقوع زلزله.
اجرای پایه های شنی صرفا با استفاده از بیل های مکانیکی معمولی 
عدم آلودگی کارگاه و محیط زیست.
سرعت اجرای بالا و قیمت کم اجرای پایه ها.
امکان اجرای پایه ها به صورت مرحله ای و گروهی. 
عملکرد شناوری پایه های شنی و تحمل بار بدون اتکا به لایه باربر محکم در انتهای خود.
مقاوم سازی سریع بستر های ماسه ای سست در مقابل روانگرایی در مرحله ساخت پایه های شنی.
سهولت اجرایی روش، امکان ساخت تجهیزات لازم در هر منطقه و عدم نیاز به تجهیزات خیلی سنگین و حجیم.
 
کاربرد ها 
افزایش ظرفيت باربری و كاهش نشست بسترهای خاكي نرم و تراکم پذير زير پی ساختمانهای  مسكوني، اداری، تجاری، صنعتي، نظامي، ورزشي و غیره.
افزایش ظرفيت باربری و كاهش نشست بسترهای خاكي نرم و تراکم پذير زير مخازن، مواد شيميايي و فرآورده های نفتي.
كنترل نشست خاكريز جاده ها و رمپ دسترسي پل ها.
پايدارسازی شيب های طبيعي. 
جلوگيری از نشست و شكست کالورت زير جاده ها.
افزایش ظرفيت باربری و كاهش نشست بسترهای خاكي نرم و تراکم پذير زير ريل های راه آهن.
كاهش پتانسيل روانگرايي در نواحي فعال لرزه ای.
تقويت بسترهای خاكي نرم و تراکم پذير زير دال های بتني مسلح در پروژه های  صنعتي و ساحلي.
كاهش نشست و كنترل گسيختگي بستر های خاكي نرم زير ديوارهای حايل خاک مسلح. 
تقویت خاک زیر پی های نواری و دال گسترده و مخازن ذخیره.
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت اصلاح خاک آسیا می باشد .   |  طراحی سایت : ایران طراح